เงื่อนไขการคืนค่าบริการ​

 • ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 • ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม, Google Workspace, Microsoft Office 365, Enterprise Email เมื่อบริการดังกล่าวเปิดใช้งานแล้ว หรือ ต่ออายุเรียบร้อยแล้ว)​
 • หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที​
 • ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี​

ขั้นตอนการขอคืนค่าบริการ

 1. ติดต่อเรื่อง “ขอคืนค่าบริการ” ผ่านระบบ แจ้งปัญหา
 2. แจ้งรายละเอียดบริการที่ต้องการขอคืนค่าบริการ
  • หมายเลข invoice
  • ชื่อโดเมนที่ต้องการยกเลิกบริการ
  • ระบุสาเหตุในการขอคืนค่าบริการ
 3. แจ้งข้อมูลธนาคาร และ หมายเลขบัญชี ที่ใช้ในการทำรายการโอนชำระค่าบริการเข้ามา
 4. ทำการ Backup ข้อมูล และ Download ข้อมูลเก็บไว้ภายในเครื่องของลูกค้า เนื่องจากระบบจะทำการลบข้อมูลทันที เหมือนมีการยืนยันการขอคืนค่าบริการ