แก้ไขปัญหาของ WordPress / ติดตั้ง Plugin , Themes

บริการแก้ไขปัญหา / ปรับแต่ง  WordPress ตามความต้องการของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น แก้ปัญหาการแสดงผล, ติดตั้ง Plugin / Themes, พัฒนา Plugin เพิ่มเติม, ตรวจสอบหาความผิดปกติในเว็บไซต์ลูกค้า เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับเมื่อใช้บริการกับรักคอม

ตารางการคิดค่าบริการและระยะเวลาในการดำเนินการ

รายละเอียด ราคา ระยะเวลา (โดยประมาณ)
ติดตั้ง CMS / Plugin / Themes 500-3,500 1-48 ชั่วโมง
แก้ปัญหา Error / Warning ต่างๆ (PHP , CSS, JS) 500-3,500 1-72 ชั่วโมง
ปรับแต่ง / แก้ไข ตามรูปแบบที่ต้องการ (HTML, CSS, JS) 2,500-7,500 1-7 วัน
ปรับแต่ง / แก้ไข เพื่อประสิทธิภาพ (code optimization) 2,500-15,000 1-7 วัน
ปรับแต่งความเร็วเว็บไซต์ , Google Pagespeed, GTmetrix เพื่อคะแนน SEO 1,000-10,000 ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน
พัฒนา / แก้ไข Plugin ตามความต้องการ 15,000-250,000 ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน
พัฒนา / แก้ไข Themes ตามความต้องการ 15,000-250,000 ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%